skip to Main Content

ใครไม่ให้กู้ มากู้กับเรา เราให้ทุกคน ธนาคารไทยเครดิต กู้ง่าย อนุมัติไว ให้ 5,000-200,000 บาท ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ

สินเชื่อคนค้าขาย ธนาคารไทยเครดิต เป็นสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าที่ธนาคารไทยเครดิตให้กู้แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องพึ่งพาการเป็นหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้ยืมเงิน 2 แสน/ระยะเวลา

สินเชื่อค้าขายธนาคารไทยเครดิต 2563 มีให้พ่อค้าแม่ค้ากู้ภายใต้สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย โดยมีวงเงินให้ยืมสูงสุด 2 แสนบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

โดยมีลักษณะเป็นสินเชื่อหมุนเวียน ไม่ได้กำหนดระยะเวลาครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนว่าจะต่ออายุสินเชื่อหรือไม่ในทุกๆปี คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

สินเชื่อคนค้าขายธนาคารไทยเครดิตในชื่อสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยนี้ ให้กู้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องการกู้เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ

โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้กู้คืออายุ 21-60 ปี สัญชาติไทย มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ ตั้งอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตรจากสาขาของธนาคาร

เอกสารสินเชื่อค้าขาย

ในการสมัครธนาคารไทยเครดิต สินเชื่อคนค้าขาย จะมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้

สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส

สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก

สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

Back To Top