skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 อันดับ มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564

อันดับ 1 พี่น้องเจียรวนนท์

พี่น้องเจียรวนนท์

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: อาหาร

มูลค่าทรัพย์สิน: 3.02 หมื่นล้านเหรียญฯ / 9.48 แสนล้านบาท

อันดับ 2 เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว

เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม

มูลค่าทรัพย์สิน: 2.45 หมื่นล้านเหรียญฯ / 7.69 แสนล้านบาท

อันดับ 3 เจริญ สิริวัฒนภักดี

เจริญ สิริวัฒนภักดี

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.27 หมื่นล้านเหรียญฯ / 3.98 แสนล้านบาท

อันดับ 4 ตระกูลจิราธิวัฒน์

ตระกูลจิราธิวัฒน์

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: ค้าปลีก

มูลค่าทรัพย์สิน: 1.16 หมื่นล้านเหรียญฯ / 3.64 แสนล้านบาท

อันดับ 5 สารัชถ์ รัตนาวะดี

สารัชถ์ รัตนาวะดี

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน

มูลค่าทรัพย์สิน: 8.9 พันล้านเหรียญฯ / 2.79 แสนล้านบาท

อันดับ 6 ตระกูลโอสถานุเคราะห์

ตระกูลโอสถานุเคราะห์

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: เครื่องดื่ม

มูลค่าทรัพย์สิน: 3.5 พันล้านเหรียญฯ / 1.09 แสนล้านบาท

อันดับ 7 สมโภชน์ อาหุนัย และครอบครัว

สมโภชน์ อาหุนัย และครอบครัว

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: พลังงาน

มูลค่าทรัพย์สิน: 3.3 พันล้านเหรียญฯ / 1.03 แสนล้านบาท

อันดับ 8 ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การแพทย์

มูลค่าทรัพย์สิน: 3.25 พันล้านเหรียญฯ / 1.02 แสนล้านบาท

อันดับ 9 ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: สีทาอาคาร

มูลค่าทรัพย์สิน: 3.2 พันล้านเหรียญฯ / 1 แสนล้านบาท

อันดับ 10 ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ

ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ

แหล่งที่มาทรัพย์สิน: การเงิน

มูลค่าทรัพย์สิน: 3 พันล้านเหรียญฯ / 9.42 หมื่นล้านบาท

Back To Top