skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 ประเทศร่ำรวยที่สุดในโลก

1.Luxembourg ลักเซมเบิร์ จำนวนประชากร : 629,191GDP ต่อหัว : $120,962.2 ลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ประชาชนมีรายได้สูง และมีอัตราการว่างงานต่ำ ด้วยอัตราเงินเฟ้อเพียง 1.1% ปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศนี้มี…

Back To Top