skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 ประเทศที่จ่ายเงินเดือนสูงที่สุดในโลก

10. ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์มีท่าเรือที่สำคัญทางธุรกิจหลายแห่งด้วยกัน ซึ่งไม่แปลกเลยที่ผู้คนในประเทศนี้จะมีรายได้เฉลี่ย 870,000 บาทต่อปี โดยที่ทุกคนทำงานเพียงสัปดาห์ละไม่เกิน 35 ชั่วโมง 9. ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางธุรกิจค่อนข้างเร็ว จัดอยู่อันดับที่ 6 ประเทศผู้ส่งออก…

Back To Top