skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 สถานที่ท่องเที่ยวมหัศจรรย์ที่ไม่น่ามีอยู่จริงในโลก

10. น้ำตกกำเนิดชีวิตแห่งกาฬทวีป ZAMBIA ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งแอฟริกาแห่งนี้มีชื่อท้องถิ่นคือ Mosi-oa-Tunya หรือแปลได้อย่างน่าเกรงขามว่า น้ำตกหมอกควันคำราม ด้วยลักษณะเฉพาะตัวที่มีละอองน้ำจากความแรงของกระแสน้ำพวงพุ่งตลอดเวลา ด้วยความยาวถึง 1690 เมตร สูงกว่า 100 เมตร ทำให้ที่นี่เป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างไม่ต้องสงสัย…

Back To Top