skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 อันดับสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของแต่ละชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10. สนามกีฬาแห่งชาติลาว หลัก 16 - ลาว สนามกีฬาแห่งชาติสนามใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 2009 แทนสนามเดิม (สนามกีฬาแห่งชาติ เจ้าอนุวงศ์) มีความจุที่ 25,000 ที่นั่ง มากกว่าสนามเดิม…

Back To Top