skip to Main Content

TOPTHAI TOPTEN 10 อันดับภูเขาไฟที่อันตรายที่สุดในโลก

อันดับที่ 10 ภูเขาไฟเมานาโลอา เกาะใหญ่ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ภูเขาไฟเมานาโลอา (Mauna Loa) เป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ประมาณ 5,180 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฮาวาย รัฐฮาวาย…

Back To Top